Phòng thiết kế

 Admin    12/7/2023

Trưởng phòng thiết kế công ty In Hồng Đăng

NGUYỄN THỊ NHUNG

Trưởng phòng thiết kế

Email: thietke@inhongdang.vn


Lĩnh vực phụ trách

- Thực hiện lập kế hoạch và điều phối, giám sát nhân viên trong bộ phận thực hiện công việc..

- Đôn đốc, kiểm tra, thẩm định các thiết kế của nhân viên trong bộ phận và có ý kiến trước khi trình giám đốc hoặc đối tác, khách hàng.

- Tham gia nghiên cứu, thiết kế sản phẩm mới phục vụ công tác phát triển kinh doanh của công ty.

- Xây dựng thiết kế sơ bộ dựa trên ý tưởng khách hàng hoặc bản vẽ của tư vấn thiết kế.