Phòng kế toán tài chính

 Admin    10/3/2016

phòng kế toán tài chính

HOÀNG THỊ VÂN

Kế toán trưởng

Liên hệ: 0986 837 989

Email: hongdangjsc@gmail.com


“In Hồng Đăng có những chiến lược và kế hoạch rất rõ ràng về tài chính để đi đường dài cùng các tham vọng của mình. Tôi luôn tin tưởng vào thành công của In Hồng Đăng.” 


Lĩnh vực phụ trách:

- Chứng từ hóa đơn thuế.

- Công tác tài chính.

- Công tác thanh quyết toán hợp đồng kinh tế.

- Kiểm soát các chi phí hoạt động của công ty.

- Quản lý vốn, tài sản của công ty, chỉ đạo công tác kế toán toàn công ty.