Nhà máy In tiền quốc gia có bao nhiêu tiền?

 Admin    8/17/2017

Đồng là đơn vị tiền tệ được phát hành độc quyền bởi Ngân hàng nhà nước Việt Nam và được in tại Nhà máy in tiền quốc gia. Vẫn biết là Nhà máy in tiền quốc gia có rất nhiều tiền, nhưng cụ thể là bảo nhiêu liệu bạn có biết?

Theo báo cáo tài chính (BCTC) năm 2016 vừa được Nhà máy In tiền quốc gia công bố, trong năm vừa qua, tổng tài sản của đơn vị này đã tăng thêm hơn 302 tỷ đồng, đạt 1.872,2 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2016. Trong đó, chiếm chủ yếu là tài sản ngắn hạn với 1.103,2 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ đạt hơn 580 tỷ đồng. Báo cáo cho thấy, trong năm qua, doanh thu thuần của nhà máy này đạt xấp xỉ 2.196 tỷ đồng, tăng gần 54% so với năm 2015. Tuy nhiên, giá vốn lớn, chiếm tới trên 96% doanh thu nên lợi nhuận gộp chỉ còn hơn 81 tỷ đồng.

Cuối năm, khoản lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Nhà máy In tiền quốc gia ghi nhận gần 38,2 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước. Cộng thêm gần 14,8 tỷ đồng khoản lợi nhuận khác, trong năm 2016, đơn vị này có xấp xỉ 53 tỷ đồng tổng lợi nhuận kế toán trước thuế, tăng 76% so với năm 2015. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước, nhà máy này còn hơn 42 tỷ đồng lãi ròng, tăng hơn 79% kết quả đạt được của năm 2015.

Theo thuyết minh BCTC, trong năm 2016, hoạt động tài chính mang về cho đơn vị này gần 34 tỷ đồng doanh thu, trong đó, lãi tiền gửi, tiền cho vay khoảng 16,4 tỷ đồng và lãi chênh lệch tỷ giá hơn 17,5 tỷ đồng. Ngoài ra, trong các khoản thu nhập khác (hơn 17,6 tỷ đồng, tăng rất mạnh so với con số 1,3 tỷ đồng của năm trước), có hơn 1 tỷ đồng do Bảo hiểm Pjico bồi thường giấy ướt, trên 12,5 tỷ đồng do Công ty Inovia đền bù giấy hỏng…

Về chi phí, Nhà máy In tiền quốc gia chủ yếu tiêu tốn vào chi phí quản lý doanh nghiệp. Khoản này đã tăng lên gần 60 tỷ đồng trong năm 2016 (năm 2015 là 51,8 tỷ đồng). Chi phí bán hàng tăng nhưng chưa tới 350 triệu đồng. Ngoài ra, đơn vị này có 16,5 tỷ đồng chi phí tài chính (tăng hơn gấp rưỡi năm trước) nhưng chi phí lãi vay ghi nhận bằng 0.

Nhà máy In tiền Quốc gia là Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ. Doanh nghiệp này có nhiệm vụ in, đúc tiền, sản xuất vàng miếng, vật phẩm, lưu niệm bằng vàng và các loại giấy tờ có giá theo kế hoạch được giao của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

(Nguồn: dantri.com.vn)